Z posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego

Tomaszewski – Honorowym Obywatelem Rejonu Wileńskiego

Europoseł Waldemar Tomaszewski, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, został Honorowym Obywatelem Rejonu Wileńskiego. Decyzję o przyznaniu mu tego tytułu zdecydowaną większością głosów podjęli radni tej kadencji podczas swego ostatniego posiedzenia, które odbyło się w piątek, 27 marca. W ogóle podczas posiedzenia rozpatrzono 67 projektów decyzji, dotyczących różnych sfer życia mieszkańców podstołecznego rejonu oraz wysłuchano dorocznego sprawozdania mer Marii Rekść za rok 2014.

Radni z nieukrywaną satysfakcją przytaknęli propozycji zwiększenia budżetu o 3 732 259 euro, z czego lwia część zostanie skierowana na remont dróg. Stan dróg od lat jest palącym problemem nie tylko w rejonie wileńskim, ale i we wszystkich rejonach kraju, dlatego bardzo na czasie była inicjatywa posłów z ramienia AWPL o zwiększeniu dotacji na remont dróg lokalnych, co samorządy odczuły szczególnie w tym roku.

Mimo tego, że i samorząd dokłada co roku prawie milion na remonty i czyszczenie dróg, jednak potrzeby są o wiele większe. Tym niemniej w tym roku przeznaczy się na to rekordową sumę – prawie 3 mln euro (dla porównania w roku ubiegłym 1 844 213 euro). Jak zaznaczyła Lucyna Kotłowska, dyrektor administracji samorządu rejonu wileńskiego, takiej sumy nie było od lat.

Bez oporów Rada przytaknęła inwestycyjnej propozycji, złożonej przez ordynatorkę Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego Vidę Žvirblienė, o nabyciu nowego cyfrowego aparatu rentgenowskiego. Projekt będzie finansowany ze środków budżetu państwowego, środków własnych przychodni, ale wkład samorządu będzie równie istotny i w latach 2016-2017 wyniesie w sumie 70 tys. euro. Zatwierdzono też plan usług socjalnych na rok 2015, który przedstawiła wieloletnia kierowniczka Wydziału Opieki Społecznej Stefania Stankiewicz.

Radni zaaprobowali też propozycję Wydziału Oświaty i zatwierdzili modele wychowania przedszkolnego na lata 2015-2016. Cieszy fakt, że w latach tych będzie działało aż 56 grup wychowania przedszkolnego. W wołczuńskiej i zujuńskiej szkole średniej oraz kiwiskiej podstawowej od 1 września tego roku zaczną działać grupy wychowania przedszkolnego, co jest dobrą wiadomością dla rodziców maluchów z tych miejscowości. Pozytywnie rozpatrzono też kwestię zmiany statusu szkół średnich w Ciechanowiszkach i Sużanach, które w wyniku zmian strukturalnych zostaną przekształcone w podstawowe.

Rada przyjęła także decyzję o wydelegowaniu do roboczej grupy rządowej, zajmującej się kwestiami projektu o połączeniu gazowym pomiędzy Polską i Litwą, Alberta Narwojsza, zastępcę dyrektora administracji samorządu.

Wiele projektów było związanych z zatwierdzeniem nazw ulic, planów detalicznych oraz parceli przeznaczonych na potrzeby społeczne. Tym razem działki na potrzeby społeczne wydzielono w starostwie mickuńskim i bezdańskim oraz w Niemenczynie. W Mickunach na wydzielonej parceli powstanie plac zabaw dla dzieci, w Bezdanach plac i budynek starostwa, a w mieście nad Wilią dróżki rowerowe.

Nigdy nie był obojętny

Wiele dyskusji i sprzeciw opozycji wywołała propozycja przyznania tytułu Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego przewodniczącemu AWPL, europosłowi Waldemarowi Tomaszewskiemu. Przeciwko tej decyzji przed posiedzeniem Rady protestowało przed samorządem kilka osób. Zresztą, do końca nie było wiadomo przeciwko komu protest był skierowany, bo prawie na wszystkich plakatach nazwisko Tomaszewskiego było napisane niepoprawnie.

Organizator nikłego protestu Gasparas Genzbigelis, przewodniczący Bractwa 13 Stycznia, był obecny na posiedzeniu Rady i próbował je zakłócić, żądając udzielenia mu głosu podczas rozpatrywania projektu o przyznaniu tytułu Tomaszewskiemu. W licznie udzielanych przedtem wywiadach mówił, że kieruje się Konstytucją Litwy i prawem, ale sam jakoś ich nie szanuje, bo żeby otrzymać prawo zabrania głosu podczas posiedzenia Rady musiał przedtem złożyć pisemną prośbę w sekretariacie i na pewno nikt nie stawiałby ku temu przeszkód. Widocznie „patriocie” – za którego siebie uważa – nie o to chodziło. W chamski sposób przerywał dyskusję radnych, wskakiwał z miejsca, wykrzykiwał, aż w końcu został wyproszony z sali posiedzeń. Należy tylko współczuć Bractwu, że ma tak gburowatego i porywczego kierownika.

Mer Maria Rekść, przedstawiając kandydaturę Tomaszewskiego, podkreśliła, że jego przodkowie, z dziada pradziada, mieszkali w rejonie wileńskim. Piastował on stanowiska sekretarza Rady oraz wicemera i nigdy nie był obojętny wobec problemów nie tylko rejonu wileńskiego, ale i całej Wileńszczyzny.

– Należało uczynić to już wcześniej, gdyż mieszkańcy wnioskowali o to już przed 10 laty. Człowiek jest i uczciwy, i sumienny, i tolerancyjny. To polityk, który nigdy nie był uwikłany w żaden skandal, tego samego wymaga również od innych członków partii, a swoją działalność prowadzi na rzecz ludzi. Niestety, ale właśnie takich polityków bardzo brakuje w naszym kraju – przekonywała mer rejonu wileńskiego.

Argumentowane poparcie dla kandydatury Tomaszewskiego wyrazili radni z ramienia AWPL: Teresa Dziemieszko, Antoni Stankiewicz, Tatjana Markowa oraz wicemer Jan Mincewicz, który w niezwykle emocjonalnych słowach przypomnniał, że Tomaszewski jeszcze w czasach sowieckich walczył o wolność, demokrację i prawdę m.in. o Katyniu.

W czasach niepodległej Litwy również dał się poznać jako bojownik o równe prawa dla wszystkich i sprawiedliwy zwrot ziemi prawowitym właścicielom. Mówca odniósł się również do wypowiedzi jednego z przemawiających, który przypomniał, że zastrzeżenia wobec działalności tego polityka miała Główna Komisja Etyki Służbowej. Mincewicz ripostował, że Komisja Europejska skonstatowała fakt przekroczenia swych kompetencji przez członków wyraźnie upolitycznionej komisji, która nie tylko sama się zdyskredytowała, ale i zdyskredytowała Litwę w oczach opinii międzynarodowej.

– Fakt, że w regionie wileńskim Tomaszewski podczas wyborów prezydenckich zebrał więcej głosów niż obecna prezydent jest niezwykle wymowny i świadczy o tym, że jego uczciwa i pryncypialna polityka odpowiada nie tylko Polakom, ale i przedstawicielom innych narodowości – stwierdził Mincewicz.

Oponowała tylko opozycja, ale nie była ona jednomyślna. Wieloletni członek Rady socjaldemokrata Jonas Garelčikovas nie tylko przyznał słuszność wyboru kandydata do honorowego tytułu, bo „tego chcą mieszkańcy rejonu”, ale też, jak sam później przyznał, na niego zagłosował.

Za nadaniem Waldemarowi Tomaszewskiemu tytułu Honorowy Obywatel Rejonu Wileńskiego przegłosowało 19 radnych, dwóch nie wzięło udziału w głosowaniu, jeden wstrzymał się od głosu, a trzech było przeciw.

Lider AWPL został piątą osobą, której przyznano honorowy tytuł. Przedtem taki tytuł przyznano ks. Józefowi Obrembskiemu (2001 r.), ks. Antoniemu Dziekanowi (2002 r.), prof. Andrzejowi Stelmachowskiemu (2002 r.) i ks. Dariuszowi Stańczykowi (2003 r.).

Wdzięczność za wspólną pracę

Posiedzenie Rady uwieńczyło tradycyjne doroczne sprawozdanie mer, które w całości zostanie opublikowane w „Tygodniku Wileńszczyzny”, a także jej podziękowanie dla radnych tej kadencji. Gospodyni rejonu wyraziła wdzięczność za wspólną pracę, wyrozumiałość i kompetencję.

Posiedzenie Rady nowej kadencji odbędzie się 17 kwietnia tego roku.

Inf. wł.

<<<Wstecz