PROGRAM WYBORCZY
MER REJONU WILEŃSKIEGO

Marii Rekść przedstawiony na posiedzeniu Rady
14. 04. 2007 r.

Szanowni radni, pracownicy administracji i starostw, szanowni goście.

Przede wszystkim chciałabym serdecznie podziękować radnym, którzy wysunęli moją kandydaturę w wyborach mera samorządu rejonu wileńskiego. Jestem przekonana, że praca mera jest w zasadzie pracą zespołową. To – praca całej Rady i całego samorządu. Jedynie dzięki pomyślnej współpracy i wzajemnemu zrozumieniu kierownictwa samorządu, dyrektora administracji i jego zastępców, radnych, kierowników i specjalistów wydziałów, starostów i pracowników starostw, nauczycieli, pracowników domów kultury oraz całego sektora budżetowego można osiągnąć znaczące wyniki. Program mój, jako kandydatki na stanowisko mera, będzie kontynuacją programu AWPL. Piątą kadencję z rzędu Akcję Wyborczą Polaków na Litwie popiera absolutna większość mieszkańców rejonu. Nie oznacza to jednak, że programy innych partii, które również mają swoich wyborców, zupełnie nie będą realizowane. Chciałabym zaznaczyć, że jeżeli zostanę wybrana na stanowisko mera, w imię dobra mieszkańców naszego rejonu poprę każdą konstruktywną propozycję każdego z radnych.

Jak już wspomniałam, program mój, jako kandydatki na stanowisko mera – to program wyborczy AWPL, którego główne założenia są następujące:

Założenia programu wyborczego są oparte o podstawowe wartości, mające na celu zachowanie tradycji i dotychczasowego dorobku kultury naszych przodków.

Jeżeli zostanę wybrana, podejmę się wszelkich działań, mających na celu wypracowanie spójnej koncepcji maksymalnego wykorzystania środków unijnych dla realizacji niezbędnych inwestycji w naszym rejonie.

W minionej kadencji dzięki aktywnym staraniom oraz umiejętnym negocjacjom doprowadziliśmy do włączenia powiatu wileńskiego do programu INTERREG III. Pozwala to ubiegać się o środki unijne w ramach współpracy przygranicznej. Obecnie w ramach kontynuacji tego programu prowadzone są na szczeblu ministerialnym rozmowy przedstawicieli Polski i Litwy. Prowadzimy negocjacje z partnerami z Polski oraz szykujemy umowę o współpracy z rejonem oszmiańskim na Białorusi.

Zanim ruszy nowa edycja programu, możemy się do niego znacznie lepiej przygotować i w maksymalny sposób wykorzystać posiadane możliwości. Powinniśmy dokonać analizy oraz w sposób planowy uwzględnić kofinansowanie projektów współpracy przygranicznej.

Od momentu przystąpienia Litwy do UE dla rejonu pozyskano wiele środków finansowych. Będziemy dążyli do pozyskiwania funduszy unijnych również w bieżącej kadencji. Jest to wielka pomoc dla naszego rejonu, która z kolei przekłada się na konkretne działania. Oto kilka z nich:

Wymieniłam tylko kilka projektów. Jest ich znacznie więcej, na równie duże, milionowe kwoty. W celu udoskonalenia pozyskiwania unijnych funduszy należałoby zrestrukturyzować Wydział Prawa i Inwestycji – utworzyć samodzielny wydział z podziałem go na grupę pracowników zajmujących się sporządzaniem projektów oraz drugą - do administrowana unijnych środków. Zależy mi na stworzeniu zespołu zawodowców, który by koordynował prace nad planowanymi inwestycjami oraz źródła ich finansowania.

W bieżącym roku zostanie zatwierdzony Plan Ogólny Terytorium Samorządu Rejonu Wileńskiego i rozpoczniemy sporządzanie planów szczegółowych miasteczek i wsi, by według zatwierdzonego reglamentu stworzyć możliwości zmiany sposobu użytkowania ziemi z przeznaczenia rolniczego na inny. Ma to zapewnić wszechstronny i konsekwentny rozwój rejonu wileńskiego. Ogólny Plan Rejonu Wileńskiego jest dokumentem kompleksowego planowania przestrzennego, w którym z uwzględnieniem poziomów i zadań planowania przestrzennego określono przestrzenną koncepcję rozwoju planowanego terytorium oraz zasady korzystania z terytorium i jego ochrony.

W rozwiązaniach Planu Ogólnego będą zrealizowane następujące zadania:

Zgodnie ze sporządzonym i zatwierdzonym przez Radę samorządu Programem Badań i Rozwoju Infrastruktury Transportu w Rejonie Wileńskim na lata 2005-2013 planujemy:

Nie zadawala również istniejąca sytuacja w sferze zagospodarowania odpadów komunalnych. Oczywiście, istnieją ku temu obiektywne powody. Sytuacja rejonu jest specyficzna. Terytorium jest podmiejskie, jest tu wiele spółdzielni działkowych (248), wielu mieszkańców miasta mieszka na terenie gmin rejonu, wielu przyjeżdżających urlopowiczów pozostawia po sobie masę odpadów. Sądzę, że za zagospodarowanie odpadów komunalnych celowe byłoby wprowadzenie lokalnych opłat zarówno dla mieszkańców miasta, jak i rejonu.

Uważam, że w przyszłości celowe byłoby powołanie przy każdym ze starostw niewielkich służb, które by bezpośrednio zajęły się pracami porządkowania osiedli: mogłyby samodzielnie organizować grejderowanie, odśnieżanie dróg, doglądanie terytoriów przeznaczonych do celów społecznych, prace przy zbieraniu odpadów itp. Pozwoliłoby to na lepsze rozwiązanie problemu zagospodarowania odpadów w rejonie. Byłoby to znacznie tańsze, operatywniejsze i efektywniejsze.

Szkoły, których założycielem jest samorząd rejonu wileńskiego nie pracują źle, jednak gdyby ogromne dodatkowe pieniądze, które z budżetu rejonu wydatkowane są na oświatę, wykorzystać w sposób maksymalnie najlepszy, poziom edukacji w szkołach rejonu byłby znacznie wyższy. Malejąca liczba uczniów to ważny problem dla oświaty. Trzeba jednak szukać możliwości utrzymania małych szkółek, by pierwszacy mogli uczęszczać do szkoły jak najbliżej domu. Podejmiemy się wszelkich działań w celu zachowania, poprawy warunków i funkcjonowania placówek oświatowych

Zobowiązujemy się do zachowania na terytorium rejonu sieci szkół w językach ojczystych – litewskim, polski, rosyjskim.

Będziemy realizowali konieczne inwestycje oświatowe, w tym: budowę nowych oraz renowację istniejących szkół oraz przedszkoli w Rudominie, Awiżeniach, Mejszagole, Suderwie, Kiwiszkach, Mickunach.

Będziemy angażowali kierownictwo placówek oświatowych do uczestnictwa w programach (projektach), wzbogacających ofertę edukacyjną.

Wypracujemy szeroką ofertę zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej. Będziemy prowadzili stałą analizę kosztów utrzymania placówek oświatowych i podejmowali działania je zmniejszające (np. poprzez dalsze termomodernizacje). Będziemy systematyczne remontowali placówki oświatowe i doposażali je. Zaangażujemy dyrektorów szkół i placówek oświatowych do ścisłej współpracy z instytucjami zajmującymi się dziećmi i młodzieżą

Poziom edukacji to - niewykorzystany potencjał. A przecież dobrze wykształcony młody człowiek jest gwarancją rozwoju naszego rejonu. Będziemy zwiększali atrakcyjnośc imprez oferowanych przez domy kultury, w tym w okresie wakacyjnym i feryjnym - spotkań muzycznych, koncertów, wystaw, projekcji filmów. Będziemy wspierali inicjatywy mieszkańców w dziedzinie kultury, szczególnie - inicjatywy młodzieżowe lub angażujące młodzież. Będziemy udzielali pomocy merytorycznej, organizacyjnej oraz - w miarę możliwości - finansowej.

Będziemy dokładali wszelkich starań w celu rozpowszechniania informacji o imprezach kulturalnych w mediach, na stronie internetowej samorządu rejonu wileńskiego.

Będziemy budowali nowe oraz remontowali istniejące domy kultury. Rozbudujemy ośrodki kultury w Miednikach, Rudowsiach, Kowalczukach. Otworzymy centra kultury w Mejszagole i Podbrzeziu. Zadbamy o wyposarzenie bibliotek oraz dostęp do internetu w czytelniach.

Zrenowujemy i zbudujemy boiska sportowe, zbudujemy kryty rejonowy ośrodek sportowy w Niemenczynie. Planujemy rewitalizację i ochronę zabytków kultury. Będziemy budowali place zabaw.

Planujemy przyciągnięcie dodatkowych środków dla poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych. Będziemy kontynuowali pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych dla osób niepełnosprawnych. Zbudujemy domy pomocy społecznej: Dom Starców w Podbrzeziu, Dom Samopomocy ,,Pod jednym dachem” w Wołczunach, Centrum dla Niepełnosprawnych w Skojdziszkach, rejonowy Dom Dziecka, szpital w Niemenczynie.

Co roku będziemy udzielali pomocy dla osób i rodzin o najniższych dochodach. Będziemy badali sytuację osób potrzebujących pomocy oraz opracujemy strategię rozwiązywania problemów społecznych, której celem będzie tworzenie programów wsparcia dla takich ludzi. Zadbamy o to, aby żadne dziecko w szkole nie było głodne. Według możliwości będziemy likwidowali ograniczenia architektoniczne w budowie obiektów gminnych.

Będziemy dążyli do jasnego podziału kompetencji w zakresie rolnictwa między władzą samorządową a administracją powiatową. Szczególnie - w zakresie zwrotu ziemi prawowitym właścicielom. Dołożymy wszelkich starań w celu rozwoju rolnictwa i ulepszenia jakości życia na wsi.

Będziemy udzielali konsultacji oraz przeprowadzali szkolenia dla rolników rejonu. Rozwiążemy problem utylizacji śmieci w gminach. Będziemy dążyli do zwiększenia skuteczności urzędu w pozyskiwaniu środków zewnętrznych dla realizacji zadań infrastrukturalnych i społecznych w rejonie wileńskim. Będziemy planowali pracę Rady samorządu w celu podniesienia jakości i przejrzystości jej pracy.

Będziemy organizowali otwarte spotkania mer i radnych rejonu z mieszkańcami miasteczek i gmin, dyżury mer rejonu w osiedlach i gminach, mających na celu rozwiązywanie problemów mieszkańców. Planujemy organizowanie cyklicznych spotkań ze starostami gmin.

Przyszykujemy referat w sprawie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. Będziemy współpracowali z sąsiednimi rejonami w pozyskiwaniu środków pomocowych. Powinniśmy udoskonalić jakość obsługi interesantów, by różnego rodzaju kwestie były rozwiązywane w sposób bardziej operatywny, szybki i bez przeszkód, dążyć do tego, by człowiek doznawał jak najmniej przeszkód biurokratycznych.

Przede wszystkim powinniśmy zwrócić się do zwykłego mieszkańca rejonu wileńskiego, który być może czasami niezbyt się orientuje w zaistniałej sytuacji. Powinniśmy mu doradzić, pomóc w rozwiązywaniu problemów, znaleźć wyjście z dowolnej zaistniałej sytuacji.

Inna kwestia wymagająca rozwiązania to – zmniejszenie obciążenia dyrektora administracji, podział kompetencji pomiędzy dyrektorem administracji a zastępcą dyrektora administracji. Każdy powinien kurować osobne sfery i za nie odpowiadać. Sporządzono już projekt takiej ustawy, a niektóre samorządy już teraz stosują taką praktykę.

Sądzę, że należy dążyć do zreformowania systemu wynagrodzeń. Dzisiaj różnice w wynagrodzeniach urzędników państwowych i urzędników sfery usług są zbyt duże, chociaż ci ostatni i pracy, obowiązków mają nie mniej, a czasami nawet więcej.

W starostwach również nie wszyscy pracownicy mają jednakowy zakres pracy, zaś wynagrodzenia są praktycznie dla wszystkich jednakowe. Było to już akcentowane w moim programie minionej kadencji. Próbowaliśmy dla osób pracujących według umowy o pracę zwiększać wynagrodzenia wypłacając dodatki, jednak w zasadzie problem pozostaje nie rozwiązany.

Powyższe zagadnienia należy rozłożyć na lata i spokojnie realizować krok po kroku w miarę pojawiających się środków i możliwości. Podstawą każdego sukcesu jest wiara i determinacja. Ktoś kto ma wiarę i determinację nie myśli o tym, że czegoś nie da się zrobić.

Liczę na aktywną współpracę wszystkich radnych nowo wybranej rady, ponieważ każdy z nas zapewne wybierając drogę radnego kierował się jedynym dobrem – poprawą jakości życia naszych mieszkańców. Mamy cztery lata na zrealizowanie tego celu.

Szanowni Radni, jeżeli zostanę wybrana, liczę na Wasze wsparcie, bez którego trudno mi będzie rozwiązywać istniejące problemy i realizować konkretne zadania dla dobra naszych wyborców.

Liczę na wsparcie ze strony wicemerów, kierownictwa administracji, starostów oraz wszystkich specjalistów. Chciałabym zapewnić, że nie będę szczędziła ani wysiłków, ani swego czasu, bym mogła sprostać oczekiwaniom mieszkańców rejonu.

<<<Wstecz